UPM valmistaa Euroopan ensimmäiset ympäristömerkityt sanomalehtipaperit

UPM:n kahdelle sanomalehtipaperille – UPM News ja UPM EcoBasic – on myönnetty EU- ympäristömerkki. Kyseessä ovat ensimmäiset koskaan EU-ympäristömerkin saaneet sanomalehtipaperit. Merkki kertoo papereiden valmistuksen täyttävän tiukat, mm. energian ja kemikaalien käyttöä sekä puun alkuperää koskevat vaatimukset.

EU-ympäristömerkityn sanomalehtipaperin kuiduista vähintään 70 % on oltava kierrätyskuituja. Muiden kuin kierrätyskuitujen tulee täyttää kestävää metsänhoitoa ja alkuperäketjun jäljitettävyyttä
koskevat, riippumattoman sertifiointijärjestelmän, kuten FSC tai PEFC, vaatimukset. Merkki asettaa
vaatimuksia myös paperinvalmistuksen energiankulutukselle, käytettäville kemikaaleille, päästöille
veteen ja ilmaan sekä jätehuollolle. EU-ympäristömerkin sanomalehtipapereita koskevat vaatimukseti
julkaistiin heinäkuussa 2012.

”UPM pyrkii vähentämään tuotteidensa ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren ajan, ja EU-
ympäristömerkki on erinomainen tapa todentaa alhaiset ympäristövaikutukset. Lisäksi merkki auttaa
asiakkaitamme valitsemaan markkinoiden ympäristöystävällisimmät tuotteet”, kertoo Paperin
ympäristöjohtaja Päivi Rissanen UPM:stä.

EU-ympäristömerkin saaneita sanomalehtipapereita valmistetaan seitsemässä eri tehtaassa; UPM:n
Kaipolan tehtaan ohella Saksan Ettringenissä, Schongaussa ja Schwedtissä, Itävallan
Steyrermühlissä, Iso-Britannian Shottonissa ja Ranskan Chapellessa.

UPM:n kulmakiviä ovat kuituun ja biomassaan pohjautuvat liiketoiminnot sekä uusiutuvat raaka-aineet
ja tuotteet. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kolmeen ryhmään: Energia ja Sellu, Paperi sekä Tekniset
materiaalit. Yrityksen liikevaihto vuonna 2011 oli yli 10 miljardia euroa ja sen palveluksessa on
noin 24 000 henkilöä. Tuotantolaitoksia on yhteensä 17 eri maassa. Kestävä kehitys on olennainen osa UPM:n visiota ja arvoja. UPM:n johdonmukainen panostaminen yritysvastuuseen on saanut myös tunnustusta: UPM on listattu ainoana metsä- ja paperiteollisuusyrityksenä maailmanlaajuisesti Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä.

Lisätietoja:

Ympäristömerkintä
Johtava asiantuntija
Leena Nyqvist-Kuusola
puh. 0424 281 410 / 040 717 8536
e-mail leena.nyqvist-kuusola@motiva.fi

UPM
Environmental Director, Paper
Päivi Rissanen
puh. 020 416 2252 / 040 743 0306
email paivi.rissanen@upm.com
i Komission päätös (2012/448/EU), annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012, ekologisista
arviointiperusteista EU- ympäristömerkin myöntämiseksi sanomalehtipaperille, EUVL L 202/26,
28.7.2012

 

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki