Miten kriteerejä laaditaan?

EU-ympäristömerkki on ISO 14024 -standardin mukainen tyypin I ympäristömerkki. Tämä tarkoittaa, että se on vapaaehtoinen, elinkaariarviointiin perustuva, monikriteerinen ja puolueettoman kolmannen osapuolen ylläpitämä järjestelmä.

Euroopan ympäristömerkin kriteerit eri tuoteryhmille laaditaan puolueettomasti asiantuntijatyöryhmissä. Vaatimukset perustuvat tieteelliseen näyttöön ja niissä huomioidaan uusin teknologinen kehitys. Tavoitteena on, että asetetut arviointiperusteet ovat markkinalähtöisiä ja ne keskittyvät tuotteiden tärkeimpiin ympäristövaikutuksiin niiden koko elinkaaren aikana.

Laadinnan aikana arvioitaviin ympäristönäkökohtiin kuuluvat mm. energiankulutus, päästöt veteen ja ilmaan, jätteen syntyminen, kestävä metsänhoito ja maaperän pilaantuminen. Lisäksi arvioidaan mitä vaatimuksia tuotteen toimivuudelle tulee asettaa.

taytekuva1
Ympäristömerkin kriteerit ovat voimassa kahdesta viiteen vuotta hyväksymisestä. Tämän jälkeen kriteereitä tarkistetaan ja mahdollisesti tiukennetaan markkinatilanteen sekä tieteen ja tekniikan kehityksen mukaisesti. Tavoite on, että ympäristömerkin saaneet tuotteet ovat aina ympäristön kannalta parhaiden joukossa.

Kriteereiden valmistelu tapahtuu Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunnassa. Toiminta on avointa ja laajapohjaista. Mukana on teollisuuden ja kaupan sekä ympäristö-, kuluttaja- ja ammattijärjestöjen ja muiden sidosryhmien edustajat. Valmistelussa otetaan huomioon myös Euroopan unionin ulkopuolisten tuottajien näkemykset.

Jäsenvaltioiden määräenemmistön sekä Euroopan komission on hyväksyttävä kriteerit niiden valmistuttua. Hyväksynnän jälkeen ne julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki