Näin haet merkkiä

1. Merkin hakeminen

EU-ympäristömerkin käyttöoikeutta voi hakea tuotteelle tai palvelulle, joka täyttää sille asetetut ympäristökriteerit. Kriteerit eri tuoteryhmille löytyvät sivulta http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Ohjeita eri kieliversioiden selailuun alla olevalla videolla:

 

Ota yhteyttä sen maan kansalliseen organisaatioon, jossa tuote valmistetaan tai johon se maahantuodaan ensimmäisenä tai jossa palvelua tarjotaan. Suomessa tämä organisaatio on Ympäristömerkintä Suomi Oy. Ympäristömerkinnän yhteyshenkilö kertoo tarkemmin tuoteryhmän kriteereistä ja auttaa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Hakemukseen tarvitaan

sekä lisäksi liitedokumentit, joilla osoitetaan vaatimusten täyttyminen.

Perustiedot hakijasta ja tuotteesta tai palvelusta, jolle merkkiä haetaan, syötetään myös internet-pohjaiseen Ecolabel Application Management -sovellukseen (Ecat_Admin), missä yritykset voivat paitsi hakea ympäristömerkkiä, myös hallita jo lähettämiään hakemuksia.

Ecat_Adminin käyttöohje (englanniksi)

Mikäli Ecat_Adminin  käytössä on ongelmia, ota yhteyttä Ympäristömerkintään.

2. Hakemuksessa tarvittavat tiedot

Jotta voidaan osoittaa, että tuote/palvelu täyttää EU-ympäristömerkin vaatimukset, on hakemukseen liitettävä kaikki vaadittavat asiakirjat, kuten käyttöturvallisuustiedotteet ja testitulokset. Kunkin tuoteryhmän kriteereissä sekä erillisissä tuoteryhmäkohtaisissa hakijan ohjeissa (User’s Manual) on kerrottu, mitkä dokumentit vaaditaan.

EU-ympäristömerkin muistilistan avulla on helppo tarkistaa oma hakemus.

Muistilista

Merkin hakija maksaa itse tarvittavat testaukset. Testit on tehtävä, mikäli mahdollista, ulkopuolisessa ISO 17025 tai vastaavan mukaan akkreditoidussa laboratoriossa. Hakijan on toimitettava kaikki vaaditut tiedot laboratoriosta Ympäristömerkinnälle hyväksyttäväksi.

Ohje testilaboratorion valintaan

3. Ympäristömerkin myöntäminen

Ympäristömerkintä tarkistaa hakemuksen ja pyytää lisätietoja tai puuttuvia dokumentteja kahden kuukauden sisällä.

Ympäristömerkintä käy myös tarkastuskäynnillä tuotantolaitoksella palvelun kyseessä ollessa, itse kohteessa, jolle merkkiä haetaan.

Kun hakemuksen kohteena oleva tuote/palvelu täyttää sille asetetut vaatimukset, myönnetään hakijalle oikeus käyttää merkkiä tuotteessaan ja tuotteen/palvelun mainonnan yhteydessä. Merkin käyttöoikeudesta peritään maksu.

Ympäristömerkin luotettavuuden varmistamiseksi Ympäristömerkintä voi tarkastaa tuotantolaitoksia/palveluita ja testata tuotteita, myös pistokokein. Mikäli havaitaan, että tuote tai palvelu ei täytä asetettuja vaatimuksia, voidaan EU-ympäristömerkin käyttö kieltää.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki