Kuka tekee mitä?

Komissio

EU:n komissio hallinnoi EU-ympäristömerkintäjärjestelmää EU:n tasolla ja valvoo, että EU:n ympäristömerkintäasetusta noudatetaan. Komissio on vastuussa kriteeriehdotusten laatimisesta. Komissio myös huolehtii hyväksyttyjen kriteereiden kääntämisestä ja julkaisemisesta.

Komissio laatii yhteisön ympäristömerkkiä koskevan työsuunnitelman kuultuaan Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa.

Jäsenmaan toimivaltainen elin

EU-ympäristömerkki on käytössä EU-maiden lisäksi Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa. Jokaisessa merkinnän piirissä olevassa maassa merkkiä hallinnoi toimivaltainen elin (competent body, CB), joka Suomessa on Ympäristömerkintä Suomi Oy.

Ympäristömerkintä Suomi muun muassa käsittelee merkin lupahakemukset Suomessa. Se myös pitää yhteyttä suomalaisiin sidosryhmiin, jotta niiden ääni huomioitaisiin merkkiin liittyvässä päätöksenteossa.

Suomen ympäristömerkintälautakunta

Suomen ympäristömerkintälautakunta muodostaa Suomen kannan EU-ympäristömerkkiin liittyvissä asioissa. Lautakunta ottaa muun muassa kantaa merkin kriteereihin.

Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunta

Toimivaltaiset elimet yhdessä sidosryhmien edustajien kanssa muodostavat Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunnan (European Union Ecolabelling Board, EUEB). Siihen kuuluu edustajia muun muassa teollisuuden, ympäristöjärjestöjen, kuluttajajärjestöjen sekä pienten ja keskisuurten yrittäjien Euroopan keskusjärjestöstä.

EUEB osallistuu EU-ympäristömerkin kriteereiden laatimiseen ja antaa komissiolle neuvoja ja suosituksia ympäristönsuojelullista tasoa koskevista vähimmäisvaatimuksista.

Sääntelykomitea

Sääntelykomiteassa (Ecolabel regulatory committee, RC) on edustettuna merkinnän piirissä olevat maat. Se hyväksyy uudet kriteerit äänestämällä. Hyväksynnän jälkeen kriteerit julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki